asmr福利yhz

asmr福利yhz

故久病宜于火中补胃以消痰,而猝病宜于寒中补胃以消痰,又不可不知也。大牙亦属肾,肾经有三牙齿,多者贵。

此虽在用参、术之多,第不佐之姜、葱二汁,则不能宣发于外,而邪伏于肾中而不得出也。《内经》云∶春气者,病在头。

势必下堂而走,心君一出,而神无所根据,于是随火炽而飞越。故一剂而发热恶寒之病除,再剂而胸胁胀满、谵语之症去矣。

 大约思想郁症,得喜可解,其次使之大怒,则亦可解。夫伤寒传遍六经,未有传心者也,一至传心无不死者。

 然而火非水不长,补火必须补水,但补水恐增其湿,湿旺而风寒有党,未必能遽去,为忧。其症多因劳伤而成,耗损肾水,水不能分给于各脏,而又不慎于女色,则水益涸矣。

 连服二剂,上吐止而下结亦开矣,再服四剂全愈。夫肝气最急,郁则不能急矣,于是肾气来滋,至肝则止;心气来降,至肝则回,以致心肾两相间隔,致有遗忘也。

Leave a Reply