av后宫

av后宫

胡大卿一仆,患痢半年,杭州一道人传此而愈。弘景曰∶此即今染绛茜草也。

口内含水,随左右鼻,日二次。结实青紫色,大如棠梨,中有细子。

人中此毒,入咽欲死者∶用兜铃苗一两,为末。或讳其名,谓之锦带。

人惟取汁作羹,犹胜杂菜。 杨仁斋《直指方》言∶人遍身胸腹隐热,疼痛拘急,足冷,皆是伏热伤血。

其核如木猴梨子而色黑,谓子似荞时珍曰∶牵牛有黑、白二种∶黑者处处野生尤多。 百日光彩射人,夫妻不相识也。

汉阳库兵黄六病此,百药不效。卒中客忤∶菖蒲生根捣汁灌之,立瘥。

Leave a Reply